Skip to main content

ร่วมงานกับเรา

ที ลีสซิ่ง เชื่อมั่นในพลังของพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความ
สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญกับการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์
เสนอไอเดียใหม่ ๆ และสนับสนุนให้พัฒนาทักษะ
ในการทำงานอยู่เสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รวมทั้งมอบสวัสดิการที่ดี ใส่ใจดูแลพนักงาน
ทุกคนเสมือนคนในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่า
“พนักงาน” เป็นกำลังสำคัญที่พร้อมเดินหน้า
เคียงข้างองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำ
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เสนอไอเดียใหม่ ๆ และสนับสนุนให้พัฒนาทักษะในการทำงานอยู่เสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รวมทั้งมอบสวัสดิการที่ดี ใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่า “พนักงาน” เป็นกำลังสำคัญที่พร้อมเดินหน้าเคียงข้างองค์กรไปสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

โบนัสประจำปี
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าทันตกรรม
ประกันชีวิต
และประกันอุบัติเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพ
ประจำปี
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ Outsource
ตำแหน่ง
Developer (Temp)
ตำแหน่ง
Accounting Expertise
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจและบริหารจัดการข้อมูล
1 ตำแหน่ง
ช่องทางติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
LinkedIn ของที ลีสซิ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล