Skip to main content

โครงการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับลูกค้าที ลีสซิ่ง

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด จัดโครงการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับลูกค้า ด้วยการให้ผ่อนชำระยาวขึ้น ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลง เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ให้ชีวิตไปต่อได้


โดยลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มลงทะเบียน

https://forms.gle/CLo54Jsytm5iNx1T9หมายเหตุ: ข้อมูลซึ่งท่านใช้ในการลงทะเบียน บริษัทฯ จัดเก็บและใช้ข้อมูลโดยฐานสัญญา เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของท่าน ซึ่งสิทธิในการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น หากท่านผ่านการพิจารณา จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

ทั้งนี้ การผ่านเกณฑ์พิจารณาเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ไม่ถือเป็นการตกลงผ่อนเวลาการชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดแต่ประการใด