Skip to main content

2563

ได้รับโอนหุ้นของบริษัท เอ็ม บี เค โบรกเกอร์ จำกัด จำนวน 47,899,999 หุ้น พร้อมทั้งชำระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

2553

เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2551

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด 

2548

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ธนชาตลีสซิ่ง 2000 จำกัด 

2543

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ธนชาติลีสซิ่ง 2000 จำกัด 

2538

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็น.อี.ซี. ลีสซิ่ง จำกัด

2536

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท เอกชาติลีสซิ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ